با توجه به شرایط فضای مجازی و اینکه همکاران علاقه مند به بازدید از فضای کارخانه موجود و یا ارائه محصولات خود می باشند.
این شرکت از کارخانه بازدید نموده و سپس محصولات تولیدی کارخانه را در سایت خود عرضه می کند چرا که این شرکت خود را نماینده مشتریان داخلی و خارجی می داند و اساس شرکت بر راستی آزمایی و برداشتن واسطه را مبنای کار خود قرار داده است.

مرحله سوم

ارائه در لیست سایت فروشگاه ملک نیکان راهنما

مرحله دوم

بازدید و تهیه استاندارد شاخص

مرحله اول

دریافت اطلاعات و ارزیابی