بازرگانی ملک نیکان در اجرای اهداف تولیدکنندگان در صادرات و واردات فعالیت می نماید و توانمندی خود را با همکاری بسیاری از فعالان این رشته به اشتراک گذاشته است.
در صورت استفاده از خدمات بازرگانی ملک نیکان و سپردن مقاصد صادرات و واردات خود برای تولیدکنندگان و کارخانه داران برخی از خدمات که مورد نیاز همه این گروه کارفرمایان می باشد، از جمله تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی و تنظیم و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی در سراسر کشور به صورت رایگان و غیرحضوری با بیشترین و بالاترین استاندارد زیر نظر ادارات مربوطه انجام خواهد شد.

Import&Export-(2)
Import&Export-(1)