تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی
ارائه لیست حق بیمه کارگاه ها
تمام خدمات بیمه خود و کارگران تان را میتوانید بدون هیچ گونه خطایی به ما بسپارید.
با نظارت مستقیم تامین اجتماعی و به صورت غیرحضوری و اینترنتی با سابقه یک دهه در ارائه خدمات بیمه ای

Bimeh (2)
Bimeh (1)