مؤدیان مالیاتی و حرفه و مشاغل که شامل تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کلیه اصنافی که موظف به پرداخت مالیات و مشمول از این قبیل مالیات می باشند.

با خدمات تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی با سابقه یک دهه و همکاری با سازمان ها و ادارات مربوطه.