صادرات و واردات

بازرگانی ملک نیکان در اجرای اهداف تولیدکنندگان در صادرات و واردات فعالیت می نماید.

بیشتر بخوانید

اظهارنامه مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی با سابقه یک دهه و همکاری با سازمان ها و ادارات مربوطه

بیشتر بخوانید

حمل و نقل

-حمل و نقل سراسر کشور (داخلی)

–حمل و نقل بین المللی (خارجی

بیشتر بخوانید

بیمه

تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی
ارائه لیست حق بیمه کارگاه ها

بیشتر بخوانید

آنالیزها